Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

milczeniebolibardziej
9609 d367 500
milczeniebolibardziej
0376 bf61 500
0671 d870
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad / przeszłość.
milczeniebolibardziej
2261 58af 500
W. Myśliwski, Nagi sad
Reposted frombylejaka bylejaka vialaparisienne laparisienne

February 21 2017

milczeniebolibardziej
7908 14b7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
milczeniebolibardziej
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
milczeniebolibardziej
7722 8c7a
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromumorusana umorusana vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
7273 fa7c 500
"Ości" 13
milczeniebolibardziej
2087 fb14
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne

July 07 2015

milczeniebolibardziej
9227 b850 500
milczeniebolibardziej
9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc viaoversensitive oversensitive
milczeniebolibardziej
8069 8777
milczeniebolibardziej
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl